Sikkerhet

Egen norm for felles sikkerhetsoppfatning er utarbeidet av Badelandene. Dette er generelle retningslinjer, men hvert enkelt anlegg må gjøre egne sikkerhetsvurderinger ihht Badeforskriften.

Norm for sikkerhetstiltak i forhold til drukningsulykker i badeland, samt større bade- og svømmeanlegg, ble utarbeidet i mai 2004 av Badelandene. Siden har også Bad, Park og Idrett vedtatt å bruke de samme normene som resten av badebransjen.

Svømmevettregler:

 1. Bad, svøm og/eller dykk aldri alene
 2. Meld fra hvor du svømmer/bader
 3. Vis respekt for temperaturen i vannet
 4. Lytt til kjentfolk og unngå undervannsstrømmer
 5. Ikke hopp eller stup uten å kjenne dybden
 6. Vend i tide. Det er ingen skam å snu
 7. Være edru og uthvilt før svømmeturen

Forutsetninger:

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue m.v, av 13.06.1996 (klikk for link), er svært detaljert og klar på de fleste byggetekniske løsninger og krav til utstyr. Disse forutsettes ivaretatt slik at gjestene ikke kommer i en situasjon som kan føre til en drukningsulykke, for eksempel sklisikring, merking av dybder, krav til rekkverk osv.

Man bader på eget ansvar:

Badeforskriftene er lite konkrete på krav om forebyggende tiltak mot ulykker og ansvar ved slike ulykker. Etter som det er umulig å gi 100% garanti for at ikke drukningsulykker kan skje, er det naturlig at den allmennrettslige oppfatningen er at alle gjester bader på eget ansvar. Dette bør klart fremgå av virksomhetens ordensreglement.

Eiere og drivere av bade- og svømmeanlegg har imidlertid krav på seg til å arbeide forebyggende og kunne yte kvalifisert førstehjelp hvis uhell først er ute.

Krav til personell:

Alle som arbeider som badeverter med ansvar for sikkerhet, må tilfredsstillende følgende minimumskrav for å kunne få arbeid i et bade- og svømmeanlegg:

 1. Ha fylt 18 år
 2. Halvårlig bestå standardisert livreddertest med følgende momenter i rask rekkefølge:
  • Svømme 50 m iført arbeidsantrekk
  • To dykk til det dypeste i anlegget for å hente opp person/markeringsdukke
  • Boksere person/markeringsdukke 25 meter i bassenget
  • Trekke personen opp på land
  • Legge personen i sideleie
  • Gjennomføre HLR (hjerte- og lungeredning)
 3. Fullført godkjent førstehjelpskurs, f.eks. NGF (Norsk grunnkurs i førstehjelp)
 4. Være oppdatert på rutiner for alarm ved ulykker i anlegget
 5. Være oppdatert på rutiner ved brannalarm i anlegget
 6. Eier/driver plikter å sørge for at personellet minst en gang i året får gjennomgang av brann- og alarmplan, samt oppfrisking på førstehjelp og HLR. Den som godkjenner dette, må selv være godkjent. Dette skal i henhold til internkontrollen dokumenteres.

Norm for sikkerhet:

Ut fra forutsetningene og kravene til personellets kvalifikasjoner om sikkerhet/førstehjelp, bygger normen på følgende:

 1. Driver av anlegget gjennomfører årlig en risikoanalyse som en del av HMS, fortrinnsvis sammen med de ansatte, med vurdering av:
  • Anleggets utforming: antall basseng, fasiliteter og plassering av disse.
  • Fasiliteter knyttet til vann: stupebrett, sklier, strømkanaler, klatrevegg, bølgemaskin etc.
  • Teknisk utstyr for overvåking: antall kameraer, plassering av kameraer, mulighet for zooming og kamerabevegelse, opptak etc.
  • Tilgjengelig kommunikasjonsutstyr: internt og høyttaler anlegg. (Antall gjester i anlegget? flyttes et hakk ned?)
  • Sammensetning av gjester: voksne, familier, skoleklasser etc.
 2. Utarbeide handlingsplan for nødvendige tiltak og forebyggende rutiner.
 3. Legge frem handlingsplan for styret for virksomheten for godkjenning.
 4. Sette opp vaktplaner i forhold til vedtatt handlingsplan og forventet besøk.

Barn under 10 år har kun adgang med svømmedyktig badende voksen over 18 år og skal være under oppsyn av nevnte person.

Utleie:

Når bade- og svømmeanlegget leies ut utenom åpningstid for ordinære gjester, plikter leietakeren å stille nødvendig sikkerhet etter anleggets normer. Dette skal fremkomme i skriftlig avtale signert av begge parter.